Disclaimer

Eenmanszaak van Extel IT Services, met KvK-nummer 83816364, hierna “van Extel IT Services” wil u hartelijk welkom heten op https://vanextel.it. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. van Extel IT Services kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door van Extel IT Services zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. van Extel IT Services zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. van Extel IT Services is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door van Extel IT Services verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en van Extel IT Services tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort van Extel IT Services dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@vanextel.it.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van van Extel IT Services of die van licentiegevers. van Extel IT Services behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@vanextel.it aanvragen.

Mocht het zo zijn dat van Extel IT Services per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het van Extel IT Services weten via info@vanextel.it. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat van Extel IT Services verplicht is tot enige schadevergoeding.

van Extel IT Services behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht ban toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.